Algemene Voorwaarden

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 06 maart 2017.

Welkom bij Buurhondje (hierna ook 'wij' of 'ons'). Deze algemene voorwaarden (de 'Voorwaarden') zijn van toepassing op uw bezoek aan en uw gebruik van de website www.buurhondje.nl (de 'Website'), alsmede op alle informatie en/of diensten die op of via de Website aan u worden geleverd. Gelieve deze Voorwaarden nauwkeurig te lezen voordat u van onze dienst gebruik maakt. Met het gebruik van de Website geeft u aan de Voorwaarden te hebben gelezen en begrepen, en bent u akkoord met de inhoud van haar bepalingen.

Verklarende woordenlijst:

 • Aanvullende Voorzieningen: voorzieningen die toegankelijk zijn voor Premium Leden;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
 • Content: door Leden verstrekte gegevens, onder meer maar niet uitsluitend de inhoud van Profielen, reviews, het Buurhondje Infosheet en onderlinge berichten;
 • Premium Lid: Leden met een Premium Lidmaatschap;
 • Premium Lidmaatscha: Lidmaatschap waarbij Premium Leden toegang verkrijgen tot de Aanvullende Voorzieningen;
 • Gratis Lidmaatschap: Lidmaatschap waarbij toegang wordt verkregen tot de Voorzieningen, geen toegang wordt verkregen tot de Aanvullende Voorzieningen;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Hondeneigenaren: Leden die een hond bezitten;
 • Hondenliefhebbers: Leden die op zoek zijn naar een hond om deze, in overleg met de Hondeneigenaar, tijdelijk te verzorgen;
 • Leden: alle personen die een Profiel hebben aangemaakt op de Website, zowel Premium Leden als Leden met een Gratis Lidmaatschap;
 • Lidmaatschap: elke verbintenis met Buurhondje. Zowel het Gratis Lidmaatschap als het Premium Lidmaatschap;
 • Lidmaatschapsgelden: de kosten verbonden aan het Premium Lidmaatschap;
 • Modelformulier herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor uitoefening van het Herroepingsrecht.
 • Profiel: een online omgeving waarin Leden informatie over zichzelf en eventuele hond(en) openbaar kunnen maken. Tevens kunnen Leden diens voorkeursinstellingen wijzigen in het Profiel.

Meervoud heeft de betekenis van enkelvoud en andersom.

1.      Acceptatie van de Voorwaarden

De Voorwaarden zijn van toepassing op elke verhouding tussen Buurhondje en haar Leden. De tekst van de Voorwaarden wordt langs elektronische weg aan Leden ter beschikking gesteld. Op verzoek van een Lid worden de Voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan het Lid toegezonden. Met het aanmaken van een Profiel op de Website accepteert u de Voorwaarden. Als u niet akkoord bent met de Voorwaarden maakt u dan nadrukkelijk geen gebruik maken van de Website.

2.      De diensten van Buurhondje

Buurhondje biedt een online platform aan waarbij Hondeneigenaren en Hondenliefhebbers met elkaar in contact kunnen komen. Buurhondje biedt Premium Leden de mogelijkheid om berichten te sturen aan andere Leden. Premium Leden kunnen tevens berichten lezen welke zij ontvangen hebben van andere Premium Leden. Leden kunnen onderling afspraken maken met betrekking tot de zorg voor een hond. Leden worden geacht de personen waarmee zij communiceren en/of afspraken maken zelf te beoordelen. Buurhondje is nadrukkelijk geen partij bij de gemaakte afspraken tussen Leden en heeft geen controle over het gedrag van Leden. Leden dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

Het contact tussen Leden wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van diverse

voorzieningen welke toegankelijk zijn op de Website ('de Voorzieningen'). De Voorzieningen bestaan onder meer maar niet uitsluitend uit de volgende aspecten:

 • het aanmaken van een Profiel voor Hondeneigenaren, met informatie over hun honden, beschikbaarheid en de behoeften van hun hond;
 • het aanmaken van een Profiel voor Hondenliefhebbers, met informatie over hun ervaring met de zorg voor honden, beschikbaarheid en de reden waarom zij een hond willen lenen;
 • toegang tot een zoekmachine met deze Profielen.

Leden moeten minimaal 18 jaar zijn om zich te registreren op de Website en om gebruik te maken van de Voorzieningen. Door een Profiel aan te maken garandeert u dat u ten minste de leeftijd van 18 jaren bereikt heeft.

Als u als Hondeneigenaar een Profiel aanmaakt dan moet(en) uw geregistreerde hond(en) ten tijde van registratie ten minste 3 maanden oud zijn. Door een Profiel aan te maken garandeert u dat uw hond(en) op dat moment ten minste de leeftijd van 3 maanden bereikt heeft/hebben.

Honden waarvan is vastgesteld dat ze gevaarlijk zijn mogen niet geregistreerd worden op de Website.

Buurhondje kan de Website of delen daarvan, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen.

3.      Aanvullende Voorzieningen voor Premium Leden

De Aanvullende Voorzieningen zijn voorzieningen die alleen toegankelijk zijn voor Premium leden. De Aanvullende Voorzieningen bestaan onder meer maar niet uitsluitend uit de volgende aspecten:

 • Premium leden kunnen berichten sturen naar andere Leden;
 • Premium leden kunnen het Buurhondje Infosheet delen met andere Leden;
 • Premium leden kunnen ontvangen berichten lezen.

4.      Privacybeleid & Cookies

Ons Privacybeleid vindt u hier.

5.      Profiel & wachtwoord

Bij het registratieproces wordt u gevraagd bepaalde informatie te verstrekken en dient u een wachtwoord te kiezen voor toegang tot de Voorzieningen dan wel Aanvullende Voorzieningen. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw wachtwoord alsmede voor alle activiteiten die plaatsvinden op of door middel van uw Profiel. U stemt ermee in om ons direct op de hoogte te stellen van ongeautoriseerd gebruik van uw Profiel of enig ander beveiligingsgebrek. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade in wat voor hoedanigheid dan ook die voortvloeit uit de openbaarmaking van uw wachtwoord.

Een Profiel mag alleen door het daaraan gekoppelde Lid gebruikt worden. Gebruik van een Profiel door anderen dan het daaraan gekoppelde Lid is nadrukkelijk niet toegestaan.

6.      Betaling

Naast het Gratis Lidmaatschap is het mogelijk om een Premium Lidmaatschap aan te gaan. Aan een Premium Lidmaatschap zijn kosten verbonden. Als Premium Lid machtigt u ons om de Lidmaatschapsgelden te factureren via de door u geselecteerde betalingsmethode. De Lidmaatschapsgelden worden afgeschreven op de datum van registratie en elke daaropvolgende lidmaatschapstermijn voor de duur van uw Premium Lidmaatschap. De Lidmaatschapsgelden zijn niet-restitueerbaar, tenzij expliciet en schriftelijk overeengekomen. De Lidmaatschapsgelden zijn inclusief 21% BTW.

Als het niet mogelijk blijkt om de Lidmaatschapsgelden in rekening te brengen binnen 30 dagen na de vervaldatum, kunnen wij u de toegang tot de Aanvullende Voorzieningen geheel of gedeeltelijk weigeren. Wij zijn niet verplicht om u opnieuw toegang te verschaffen tot de Aanvullende Voorzieningen voordat al uw openstaande Lidmaatschapsgelden volledig zijn betaald. Het weigeren van uw toegang tot de Aanvullende Voorzieningen doet geen afbreuk aan onze andere rechten en rechtsmiddelen.

Wij behouden ons het recht voor om de hoogte van de Lidmaatschapsgelden te wijzigen. Uiteraard stellen wij u tijdig en schriftelijk op de hoogte van een dergelijke wijziging. Tevens informeren wij u over de datum waarop de wijziging zal ingaan. Door voortgezet gebruik van de Website nadat u bent geïnformeerd over de wijziging en nadat deze wijziging is ingegaan, wordt u geacht akkoord te zijn met de vernieuwde Lidmaatschapsgelden en machtigt u ons de vernieuwde Lidmaatschapsgelden te factureren via de door u geselecteerde betalingsmethode.

7.      Beloften van Leden

Hondeneigenaren beloven dat zij correcte en actuele informatie verschaffen over zichzelf en hun hond(en) en dat hun hond(en) in goede gezondheid verkeerd/ verkeren. Tevens beloven zij de Hondenliefhebber goed te instrueren en eventuele bijzonderheden schriftelijk en expliciet met de Hondenliefhebber te delen.

Hondenliefhebbers beloven dat zij correcte en actuele informatie verschaffen over zichzelf en hun ervaring met honden en dat, indien de mogelijkheid bestaat om een hond van een Hondeneigenaar te lenen, zij goed voor de hond zorgen, de instructies van de Hondeneigenaar volgen en de hond aangelijnd houden tenzij schriftelijk en expliciet met de Hondeneigenaar is overeengekomen dat de hond mag loslopen in de daarvoor aangewezen gebieden. De Hondenliefhebber erkent dat hij/zij verantwoordelijk is voor de veiligheid en het welzijn van de hond gedurende de tijd dat deze bij hem/haar verblijft.

Bovenstaande beloften zijn gemaakt tussen de Hondeneigenaar en de Hondenliefhebber en worden niet gegarandeerd door Buurhondje. Buurhondje is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk indien (één van) bovenstaande beloften niet door de Hondeneigenaar dan wel Hondenliefhebber wordt/worden nagekomen.

8.      Inhoud & informatie Profielen

U erkent dat de Content, ongeacht of deze op het openbare gedeelte van de Website is geplaatst dan wel via een privébericht is gestuurd, onder de verantwoordelijkheid van het Lid valt van wie de Content afkomstig is. Wij kunnen de juistheid van de Content niet garanderen. Als zodanig erkent u dat u door het gebruik van de Voorzieningen en/of Aanvullende Voorzieningen kan worden blootgesteld aan Content die onjuist, misleidend, beledigend en/of onfatsoenlijk is. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor enige Content of voor enige schade, van welke aard dan ook, als gevolg van het lezen en/of gebruiken van de Content.

Wij kunnen de Content bekijken op het moment dat een Lid een Premium Lidmaatschap aangaat. Op dat moment kunnen wij beoordelen of de Content aanstootgevende dan wel niet toegestane teksten en/of afbeeldingen bevat. Wij kunnen de Content op eigen initiatief en naar eigen inzicht op elk moment verwijderen. Voorts behouden wij ons het recht voor om, indien wij daar aanleiding toe zien, een Lid onverwijld de toegang tot de Voorzieningen en/of Aanvullende Voorzieningen te weigeren.

Met het gebruik van de Website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

 • U zult geen spam of andere ongewenste berichten versturen;
 • U zult geen misleidende dan wel onjuiste informatie plaatsen en/of versturen;
 • U zult geen discriminatoire, pornografische of anderszins aanstootgevende teksten dan wel afbeeldingen plaatsen en/of versturen;
 • U zult geen gebruik maken van informatie of materiaal op een manier dat een auteursrecht, handelsmerk, octrooi of andere eigendomsrechten van een partij worden geschonden;
 • U zult niet adverteren of goederen en/of diensten aanbieden voor commerciële doeleinden;
 • U zult niet pogen om onbevoegd toegang te verkrijgen tot de Website;
 • U zult geen betaling aan Leden verrichten dan wel betaling door Leden verzoeken.

Het is nadrukkelijk niet toegestaan om contactgegevens in uw Profiel weer te geven. Met contactgegevens wordt onder meer maar niet uitsluitend bedoeld; telefoonnummers, adresgegevens, e-mailadres en verwijzingen naar social media accounts. Wij behouden ons het recht voor om deze Profielen op eigen initiatief onverwijld te wijzigen dan wel te verwijderen.

Hondenliefhebbers stemmen ermee in geen vergoeding te vragen voor het (tijdelijk) zorgen voor een hond indien zij hiervoor middels de Website benaderd zijn.

Door registratie op de Website gaat u ermee akkoord dat het door u aangemaakte Profiel zichtbaar is voor Leden dan wel bezoekers van de Website.

Door gebruik te maken van de Website gaat u ermee akkoord dat u de Website uitsluitend gebruikt voor persoonlijke doeleinden en derhalve niet voor commerciële doeleinden. U zult niet adverteren of goederen en/of diensten aanbieden voor commerciële doeleinden. Bij overtreding van deze bepaling zal u dan wel de betrokken rechtspersoon kunnen worden beboet. De boete bedraagt €1.000,00 (zegge: duizend euro) voor iedere overtreding, te vermeerderen met €200,00 (zegge: tweehonderd euro) voor ieder benaderd Lid. De boete is onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring nodig is.

9.      Opzegging en herroeping van het Lidmaatschap

Het Premium Lidmaatschap kan te allen tijde opgezegd worden door een e-mail te sturen naar hallo@buurhondje.nl. Na het verlopen van de contractstermijn en met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand zal het Premium Lidmaatschap beëindigd worden. Premium Leden krijgen hiervan schriftelijk een bevestiging.

Consumenten hebben het recht om binnen 14 dagen na aanvang van het Premium Lidmaatschap het Premium Lidmaatschap zonder opgave van redenen te herroepen. U kunt hiervoor het modelformulier gebruiken maar u kunt tevens een e-mail sturen aan hallo@buurhondje.nl met daarin de ondubbelzinnige verklaring dat u de overeenkomst herroept. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot dat moment uit hoofde van de overeenkomst heeft gedaan van ons terug. Voor zulke terugbetaling worden geen kosten aan het Premium Lid in rekening gebracht.

U stemt ermee in dat de overeenkomst tot het aangaan van het Premium Lidmaatschap door Buurhondje direct wordt nagekomen. U verklaart dat u het Herroepingsrecht verliest zodra u contact zoekt met een Lid dan wel reageert op een bericht van een Premium Lid.

Buurhondje behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaand bericht:

 • een Lidmaatschap te beëindigen;
 • een Profiel te verwijderen;
 • Content van een Lid te verwijderen.

In het geval een Premium Lidmaatschap door ons is verwijderd vanwege schending van de Voorwaarden door het Premium Lid, worden reeds betaalde Lidmaatschapsgelden niet terugbetaald.

10. Links naar andere websites

De Website kan links bevatten naar websites van derden die worden beheerd en onderhouden door anderen. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk zijn voor de inhoud van deze websites.

11. Intellectueel eigendom

Buurhondje is eigenaar dan wel licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten van al het materiaal dat gepubliceerd is op de Website. De Website, met inbegrip van delen ervan, mag niet worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen, verkocht of gedistribueerd worden zonder de voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van Buurhondje.

 Buurhondje claimt niet het eigendom van enige Content die u op de Website heeft geplaatst of geüpload. Door Content te plaatsen op de Website geeft u ons het niet-exclusieve recht om deze inhoud te downloaden, kopiëren, reproduceren, vertalen, aan te passen en op te slaan.

12. Vrijwaring en beperking aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk is toegestaan gaat u ermee akkoord Buurhondje, haar bestuurders en werknemers te vrijwaren van aansprakelijkheden en kosten direct dan wel indirect voortvloeiend uit:

 • uw gebruik van de Website;
 • een eventuele onmogelijkheid om gebruik te maken van de Website;
 • Content die door of namens u op de Website is geplaatst;
 • Content die door derden op de Website is geplaatst;
 • uw schending van de Voorwaarden of uw schending van de rechten van een derde partij;
 • uw schending van enig andere toepasselijke wetten, regels of voorschriften bij het gebruik van de Website; en/of
 • wijzigingen met betrekking tot de diensten van Buurhondje of wijzigingen op de Website. 

Wij doen ons best om de Website vrij van foutmeldingen en/of onjuistheden aan te bieden. Buurhondje kan echter niet garanderen dat de Website te allen tijde beschikbaar dan wel vrij van foutmeldingen en/of onjuistheden is.

Als u via de Website een afspraak maakt met een ander Lid, dan gelden de wederzijdse afspraken die daaruit voortvloeien alleen tussen u en het desbetreffende Lid. Buurhondje heeft geen controle over het gedrag van Leden en wijst alle aansprakelijkheid verband houdende met het gebruik van de Website af. Buurhondje is op generlei wijze verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor de uitvoering van de onderling gemaakte afspraken met inbegrip voor de annulering dan wel vertraging van het uitvoeren van een dergelijke afspraak dan wel een geschil tussen de Leden met betrekking tot een dergelijke afspraak. Als zodanig, en bij wijze van voorbeeld, is Buurhondje niet aansprakelijk in het geval een Hondeneigenaar klachten heeft met betrekking tot de wijze waarop de hond verzorgd is door een Hondenliefhebber dan wel ander persoon, noch in het geval een Hondenliefhebber een klacht heeft over de wijze waarop de Hondeneigenaar voor de hond zorgt. In het geval van enige klacht erkent u dat u alleen verhaal kunt halen bij het desbetreffende Lid dan wel andere persoon waarmee u tot deze afspraken bent gekomen.

Niets in deze Voorwaarden sluit uit of beperkt de aansprakelijkheid van Buurhondje met betrekking tot: (i) de dood of persoonlijk letsel als gevolg van onze ernstige nalatigheid; (ii) fraude door Buurhondje; of (iii) enige andere aansprakelijkheid die niet uitgesloten dan wel beperkt kan worden op grond van de wet.

Met betrekking tot artikel 12.4 is de aansprakelijkheid van Buurhondje in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag dat een benadeeld Premium Lid heeft betaald uit hoofde van de overeenkomst met Buurhondje. In het geval dat Buurhondje wordt aangesproken door een Lid zonder Premium Lidmaatschap is de aansprakelijkheid van Buurhondje beperkt tot maximaal een bedrag van 100 EUR.

Wij wijzen u erop dat een derde die schade lijdt en/of heeft geleden door toedoen van een hond zowel de Hondeneigenaar als de Hondenliefhebber aansprakelijk kan stellen voor de schade. De Hondeneigenaar op grond van het feit dat hij bezitter is van de hond en de Hondenliefhebber als houder van de hond. De Hondeneigenaar is bijvoorbeeld aansprakelijk indien zijn hond een derde bijt en een Hondenliefhebber kan bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld als hij/zij de hond bewust opzet om een derde schade toe te brengen (bijvoorbeeld door de hond aan te sporen om een derde te bijten). Wij adviseren de Hondeneigenaren om een WA-verzekering af te sluiten waarin tevens de aansprakelijkheid voor hun hond is opgenomen.

13. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden en alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Buurhondje redelijkerwijs geen invloed heeft, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: hackpogingen door derden, virussen, stakingen en problemen bij de door derden beschikbaar gestelde server. Indien wij door overmacht tijdelijk niet of niet volledig aan Leden de Website ter beschikking kunnen stellen zijn wij niet gehouden tot enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook. Wij streven ernaar Leden zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte te stellen. 

14. Algemene bepalingen

De Voorwaarden zijn afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van de Website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen aan de Website kunnen leiden tot wijzigingen in de Voorwaarden. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze Voorwaarden te raadplegen, deze zijn altijd in te zien op de Website.

Indien, om welke reden(en) dan ook, één of meerdere van de in deze Voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig dan wel vernietigbaar is/zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Op elke rechtsbetrekking tussen Buurhondje en haar Leden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Klachten over de diensten van Buurhondje kunt u aan ons kenbaar maken door een e-mail te sturen naar hallo@buurhondje.nl dan wel door een brief te sturen naar onderstaand adres. Wij streven ernaar binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bericht inhoudelijk te reageren op uw klacht.

Indien u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw klacht hebben behandeld kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechterlijke instantie te Amsterdam.  

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over onze Voorwaarden kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactmogelijkheden.

Contactgegevens

Buurhondje

KVK nummer: 65895924

Adres: Juliana van Stolbergstraat 37-3

1055 RK, Amsterdam

Telefoon: +31 (0)6 - 39707174

E-mail: hallo@buurhondje.nl